logo

Category Archives: Behandling

Henvisninger

I praksis oplever både personale og læger til tider, at nogle borgere er usikre på, hvordan og til hvem man som patient kan blive henvist til. Derfor er der behov for nedenstående vejledning.

Generelt gælder det, at patienter ikke kan booke tid på det offentliges regning uden at have konsulteret egen læge først. Booker man tid hos f.eks. speciallæge eller fysioterapeut uden henvisning er det for borgerens egen regning. Henvisninger tilbagedateres ikke i vores praksis, hvis patienten har været til behandling inden konsultation hos os for aktuelle helbredsproblem.

Almen praksis har opgaven at tage imod borgere, som mener at have brug for en lægelig vurdering og behandling. Det er den praktiserende læges pligt at behandle efter laveste omkostningsniveau for samfundet og udnytte de sundhedsfaglige ressourcer, som er tilgængelige i den offentlige sektor. Derfor laver vi alle opgaver, der er mulige i vores praksis. Vi henviser således ikke til speciallæge el. lign ved opgaver, som praksis selv kan udføre.

 

Til speciallæge

Gives kun efter forudgående konsultation, hvor lægen alene vurderer, at der er behov for speciallægehjælp. Drejer det sig om fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor lægen igen vurderer, om det er nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og speciallæge. Har borgeren været behandlet hos speciallæge og er der gået mere end ½ år siden afslutningen af behandlingen, skal borgeren altid ses igen i praksis.

 

Til fysioterapeut

Gives kun efter forudgående konsultation, hvor lægen alene vurderer, at der er behov for fysioterapi. Drejer det sig om fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor lægen igen vurderer, om det er nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og fysioterapeut efter behov. Har borgeren været behandlet hos fysioterapeut og er der gået mere end ½ år siden afslutningen af behandlingen, skal borgeren altid ses igen i praksis. Det er muligt at henvise til træning på henvisning hos visse fysioterapeuter, som har det nødvendige træningsudstyr, hvis borgeren af lægen skønnes til at kunne profitere af det.

 

Træning i kommunen

Borgere med type 2 sukkersyge og kronisk obstruktiv lungesygdom har mulighed for et begrænset træningstilbud i kommunen efter henvisning fra egen læge. Henvisningen laves altid i forbindelse med en konsultation.

 

 

Til fodterapeut

Borgere med type 2 sukkersyge samt nedgroede negle kan henvises til behandling på det offentliges regning.

 

Til diætist

Kun borgere med kronisk sygdom som hjertekarsygdom, hypercholesterolæmi samt diabetes kan få hjælp hos diætist i begrænset omfang.

 

Til psykolog

Gives kun til følgende psykologiske problemstillinger på det offentliges regning:

 

• røveri-, volds- og voldtægtsofre

• personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

• trafik- og ulykkesofre

• pårørende til alvorligt psykisk syge personer

• personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• pårørende ved dødsfald

• personer, der har forsøgt selvmord

• kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

• personer med let til moderat depression fra 18 år, samt personer med let til moderat angst fra 18 år

Tilskud til psykologhjælp er normalt betinget af:

• at klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge

• at henvisningen til psykologhjælp ikke er udstedt senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Tidsbegrænsningen gælder dog ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller ved depression.

• at psykologen er tilknyttet sygesikringen – dvs. psykologen har gennemgået en klinisk efteruddannelse og er offentligt autoriseret

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives som individuel konsultationer, som to-personers konsultationer eller som gruppe-konsultationer (depressive kan dog opn op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge). Den enkelte klient kan frit vælge, hvilken psykolog – tilknyttet sygesikringen – der ønskes behandling hos.

 

Sundhedsforsikring

Hvis borgeren vil benytte en sundhedsforsikring skal det ALTID oplyses til lægen, der udfærdiger henvisningen. Sundhedsforsikringen skal primært bruges til henvisninger, som kunne have været udført i offentligt regi. Beder borgeren om vurdering til henvisning til ydelser, der ikke er tilbudt via den offentlige sygesikring, arbejder den praktiserende læge ikke længere for sygesikringen, men som privatlæge og anmodning om vurdering og eventuelt henvisning skal foreligge fra forsikringsselskabet ved en konsultation. Det kan f.eks. dreje sig om henvisning til psykologhjælp der er ikke omfattet ovenstående punkter(se til psykolog), kiropraktorhenvisning, akupunktur, særlig billeddiagnostik eller undersøgelser. Den praktiserende læge er ikke forpligtet til at deltage i privat arbejde men vil naturligvis hjælpe i det omfang, tiden tillader.

Henvisninger til kiropraktor, akupunktør, zoneterapeuter m.fl. udføres ikke. Praksis udøver selv kiropraktik og akupunktur til egne patienter, hvor det skønnes relevant.

Kroniske Sygdomme

Kronisk sygdomme som astma, forhøjet blodtryk, hjertesygdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, osteoporose, demens og særlige depressioner bør følges med regelmæssige intervaller. Sørg for at få faste aftaler med din læge, så du hele tiden behandles optimalt og undgår unødig forværring af kronisk sygdom.

Børneundersøgelser

Børneundersøgelser er et tilbud til alle børn fra 0-5 år. Følgende undersøgelser med vaccinationer tilbydes:

 • 5 uger
 • 5 måneder
 • 1,2,3,4 og 5 år.

Børneundersøgelserne bør ligge på tidspunkter i almindelig datid 9-15 og når børnene er friske og veludhvilede.

 

Medicintilskud

Du kan læse alt om tilskudsregler på www.apoteket.dk Her følger information om individuelle tilskud:

Enkelttilskud

I nogle tilfælde kan der gives tilskud til medicin, der ellers ikke er tilskudsberettiget. Det kan være receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, medicin som apoteket fremstiller specielt til dig (magistrelle lægemidler), og medicin som ikke må sælges i Danmark, medmindre du har en særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Din læge sender en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med en begrundelse for, hvorfor du skal have sygesikringstilskud til den pågældende medicin. Der kan også søges om tilskud til receptpligtig medicin, der kun er tilskudsberettiget ved behandling af en bestemt sygdom (klausuleret tilskud), og lægen kan begrunde, at du skal bruge medicinen til en anden sygdom, end den tilskuddet er klausuleret til. Reglerne for hvem der kan få tilskud er omfattende, så det er en god ide, at spørge din læge, om lægen mener, du kan få tilskud, så tid og penge bruges fornuftigt.

Hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer din ansøgning, modtager du en enkelttilskudsbevilling, som er gyldig resten af dit liv. Dog bortfalder bevillingen, hvis din medicin på et senere tidspunkt får generelt tilskud. OBS! Ansøgning om enkelttilskud skal du selv betale. Det koster 400 DKK.

Bevillingen angiver navnet på den medicin, som du får tilskud til. Men bevillingen gælder også for medicin, der hedder noget andet, men som indeholder det samme virksomme stof og skal indtages på samme måde. Fx skal både tabletter og kapsler indtages gennem munden. Derfor vil en bevilling på lægemiddelformen tabletter også omfatte lægemiddelformen kapsler.

Hvis du er over 18 år, får du altså først tilskud, når din saldo i CTR er over 850 kr.

Enkelttilskudsbevillinger registreres centralt i CTR. Du skal derfor ikke vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicinen.

 

Forhøjet tilskud

Undertiden gives der kun tilskud ud fra tilskudsprisen, hvis denne er lavere end den faktiske pris på et lægemiddel, som du skal have. Selvom to lægemidler i tilskudssammenhæng regnes for at være identiske, fordi de indeholder det samme lægemiddelstof, kan de indeholde forskellige hjælpestoffer.

Hvis du af medicinske grunde kun kan tåle den medicin, der er dyrere end tilskudsprisen, fx på grund af allergi over for hjælpestoffer i et billigere identisk produkt, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud. En bevilling om forhøjet tilskud bevirker, at du får tilskud til medicinens faktiske pris, selv om medicinen har en tilskudspris, der er mindre dvs der findes et billigere produkt. Det er også den faktiske pris, der tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i CTR. Du skal have afprøvet den billige medicin efter regler, så få en tid hos din læge til en medicinsnak, hvis du mener, du er berettiget til forhøjet tilskud, så tid og penge bruges fornuftigt.

Hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer din ansøgning, modtager du en bevilling, som er gyldig resten af dit liv. På bevillingen står, hvilken medicin der er givet forhøjet tilskud til.

 

Kroniker tilskud

Det er tidsrøvende at søge tilskud, og derfor skal du kunne dokumentere, at du har en udgift der berettiger dig, før lægen bruger tid på en ansøgning. Det kræver en selvstændig konsultation, hvor der ikke er andet, som skal behandles.

Et kronikertilskud betyder, at du får 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 17.163 kr. (21.143 kr., hvis du er under 18 år). Du kan dermed højst få en egenbetaling på 3.710 kr. om året, forudsat at du altid køber den billigste medicin blandt tilsvarende produkter.

Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket alle udgifter til lægeordineret medicin.

 

Tilskud til døende

For at få tilskuddet, skal den døendes læge søge Lægemiddelstyrelsen om en terminalbevilling. En terminalbevilling dækker alle den døendes udgifter til medicin, som er skrevet på recept, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej.

Bevillingen vil som hovedregel være gældende fra den dato, hvor den døende sendes hjem fra sygehuset. Hvis du har været indlagt på sygehus i tiden op til, at din læge søger om terminalbevilling, vil den normalt gælde fra 4 dage før Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen. For at apoteket efterfølgende kan give dig tilskud, bør du gemme dine kvitteringer.

Den døende modtager terminalbevillingen direkte fra Lægemiddelstyrelsen 1-2 dage efter, at de har fået lægens ansøgning. En sådan bevilling registreres centralt. Det betyder at terminalbevillingen automatisk registreres i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at den døende er berettiget til at få al receptordineret medicin gratis.

Terminalbevillingen dækker kun receptordineret medicin. Udgifter til fx ernæringspræparater og hjælpemidler kan søges dækket af kommunen.

Kørekortsattest

Husk altid at medbringe et pasfoto, samt styrken på dine briller/kontaktlinser, hvis dette bruges.

Hvis du bruger linser skal du selv kunne fjerne dem og sætte dem igen, da du skal synstestes uden korrektion, dvs. uden linser.

Prisen for attesten er første gang kr. 500 (+moms), og efterfølgende kr. 650 (+moms) for hver attest.

Der er kommet ny lovgivning omkring fornyelse af kørekort i 2017. Det betyder at reglerne om kørekortfornyelse som 70-årig bortfalder.

Det er blevet pålagt almen praksis at have skærpet opsyn med borgernes evne til at føre bil. Derfor kan du opleve at personale og læger henvender sig til dig såfremt der er ændringer i din helbredstilstand, eller du får særlige former for medicin. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om din evne til at føre bil.

Der er særlige regler for folk med kronisk sygdom i forhold til fornyelse af kørekortattest.

 

Lægeattest

Det er en del af lægearbejdet at skrive attester. Lægeattesten er en faglig udtalelse, der principielt medvirker til at regulere retsforholdet mellem to andre parter. Det kan være mellem dig og din arbejdsgiver, dig og din kommune eller mellem dig som forsikringstager og dit forsikringsselskab.

Til kommune og forsikringsselskaber

Hvis du får en lægeattest fra kommune(LÆ attester) og/eller forsikringsselskaber(FP attester), som skal udfyldes, skal du bestille tid til konsultation og opgive hvilken attest det drejer sig om, da længden af attesterne varierer meget – og derfor kræver at vi sætter passende tid af. Du skal ikke selv betale for attesten – vi sender en regning til rette vedkommende.

Attester – Priser

FP220
Blodtryks- og lipidattest
Kr. 900 + moms

FP300
Begyndelsesattest
Kr. 900 + moms

FP350
Statusattest til forsikring
Kr. 1200 + moms

FP360
Statusattest til forsikring – Nakke
Kr. 1200 + moms

FP401
Nedsat erhvervsevne
Kr. 1400 + moms

FP410
Funktionsattest
Kr. 900 + moms

FP420
Funktionsattest – Bryst/Lænd
Kr. 1800 + moms

FP430
Funktionsattest – Skulder, overarm og albue
Kr. 1800 + moms

FP440
Funktionsattest – Underarm og håndled
Kr. 1800 + moms

FP450
Funktionsattest – Fingre
Kr. 2500 + moms

FP460
Funktionsattest – Hofte og lår
Kr. 1200 + moms

FP470
Funktionsattest – Knæ
Kr. 1800 + moms

FP480
Funktionsattest – Fod og underben
Kr. 1400 + moms

FP490
Funktionsattest – Tæer – Mellemfod – Fodrod
Kr. 1800 + moms

FP500
Funktionsattest – Øje
Kr. 1200 + moms

FP510
Funktionsattest – Hørelse
Henvendelse til Øre-Næse-Hals-læge

HIV-antistoftest
Kr. 400 + moms

 

Til sundhedsforsikringer

Har du en sundhedsforsikring, så oplys os om det, så vi kan skrive det ind i din journal og husk os på det, når det er aktuelt. Sundhedsforsikringerne håndteres lidt forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, og derfor er det en god ide, at du er veloplyst af forsikringsselskabet, når du vil gøre brug af din forsikring. Det er dit ansvar som forsikringstager at informere lægen, når lægen skal tænke forsikringen ind i et udredningsforløb. Hvis vi skal bruge ekstra tid på, at du er uforberedt i et udredningsforløb eller skifter holdning til, hvordan du vil inddrage din forsikring, kommer du eller forsikringen til at betale praksis for merarbejdet. Det betyder at alle patienter behandles lige i vores praksis.

I forbindelse med afmelding af rejser

Findes som FP910 attest. Patienter henvender sig for at få ofte for at få det, som kaldes en frihåndsattest i forbindelse afmelding af rejse. Det laver vi gerne, hvis vi har en begrundelse, som sikrer, at vi overholder det lægejuridiske i den aktuelle sag. Frihåndsattester betaler borgeren selv.

Dokumentation af helbred ved sportsaktiviteter

Laver vi efter gældende regler og ønsker for patientens egen regning. Prisen varierer fra kr. 750 og opefter alt efter størrelsen på attesten.

Dokumentation af helbred ved udenlandsophold

Laver vi efter gældende regler og ønsker for patientens egen regning. Prisen varierer fra kr. 750 og opefter alt efter størrelsen på attesten.

Attester ved adoption

De godkendte adoptionsbureauer har alle ansøgningspapirer og der foreligger faste takster på disse omfattende ansøgninger

Sygemelding

Arbejdsgiveren kan tidligst kræve at få en skriftlig sygemelding (tro og loveerklæring) på din 2. fraværsdag. Udgifter til erklæringen fra lægen betales af arbejdsgiveren, men du skal lægge ud for sygemeldingen i praksis og får en kvittering til din arbejdsgiver. Erklæringen kan bekræfte, at du er fuldt sygemeldt eller delvis uarbejdsdygtig og beskrive, hvilke begrænsninger du har ved udførelsen af dit daglige arbejde. I dag benyttes det, som kaldes en mulighedserklæring ofte. Det er en erklæring som udarbejdes mellem dig og din arbejdsgiver og hvor din læge vurderer, om det som I i fællesskab er kommet frem til, er lægeligt forsvarligt.

Gode råd:

 • Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler
 • Husk at formålet med mulighedserklæringen er at fastholde dig på arbejdsmarkedet og fremme, at du kommer helt eller delvist tilbage på din arbejdsplads
 • Vær opmærksom på, om din arbejdsplads har en personaleinstruks, som fastlægger reglerne for skriftlig sygemelding og brugen af lægeerklæringer
 • Det er vigtigt, at man melder sig syg, når man bliver det. Og at man sikrer sig, at den rette på arbejdspladsen får besked.
 • Du skal sørge for at melde dig syg telefonisk senest to timer efter det tidspunkt, hvor du skulle være mødt på arbejde
 • Arbejdspladsen kan fastsætte sine egne regler for sygemelding, som man som medarbejder skal overholde.
 • Er man ikke i stand til selv at melde sig syg, kan man få en anden person til at gøre det.
 • Er man nødt til at forlade arbejdspladsen på grund af sygdom, skal man huske at sygemelde sig på den første, hele sygedag, hvis ikke andet er aftalt.

Graviditetstest

Er du i tvivl om, du er gravid, kan du med ret stor sandsynlighed få vished ved at tage en graviditetstest. De graviditetstest der findes på det danske marked er alle meget sikre, og de test, som vi bruger i praksis, er de samme, som du køber på apoteket. Det er kun i særlige tilfælde, at vi udfører graviditetstest i gratis i praksis – så du kan lige så godt selv lave testen hjemme – det er ikke dyrere for dig. Det graviditetstesten måler er mængden af graviditetshormon (HCG) i urinen. Allerede når ægget befrugtes i æggelederen, begynder det at danne HCG i ganske små mængder. En meget følsom test vil kunne registrere denne dannelse allerede inden ægget er vokset fast i livmoderen. Du vil altså kunne måle hormonet inden, du reelt er gravid. Kontakt os for at få tid til konsultation, såsnart du har målt en positiv graviditetstest.

Uden for Sygesikringen

Har du særlige ønsker til ydelser udenfor sygesikringen kan du lave en forespørgsel pr. mail. Særlige ydelser uden for sygesikringen vil oftest ligge udenfor almindelig åbningstid, så vi opfylder vores forpligtelse overfor aftaler med Region Sjælland.

Gruppe 2 Konsultation

I det omfang vi har tid, giver vi konsultationer til gruppe 2 patienter. Det vil altid være vores gruppe 1 patienter, som vi prioriterer ifølge indgåede aftaler med det offentlige.