logo

Henvisninger

I praksis oplever både personale og læger til tider, at nogle borgere er usikre på, hvordan og til hvem man som patient kan blive henvist til. Derfor er der behov for nedenstående vejledning.

Generelt gælder det, at patienter ikke kan booke tid på det offentliges regning uden at have konsulteret egen læge først. Booker man tid hos f.eks. speciallæge eller fysioterapeut uden henvisning er det for borgerens egen regning. Henvisninger tilbagedateres ikke i vores praksis, hvis patienten har været til behandling inden konsultation hos os for aktuelle helbredsproblem.

Almen praksis har opgaven at tage imod borgere, som mener at have brug for en lægelig vurdering og behandling. Det er den praktiserende læges pligt at behandle efter laveste omkostningsniveau for samfundet og udnytte de sundhedsfaglige ressourcer, som er tilgængelige i den offentlige sektor. Derfor laver vi alle opgaver, der er mulige i vores praksis. Vi henviser således ikke til speciallæge el. lign ved opgaver, som praksis selv kan udføre.

 

Til speciallæge

Gives kun efter forudgående konsultation, hvor lægen alene vurderer, at der er behov for speciallægehjælp. Drejer det sig om fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor lægen igen vurderer, om det er nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og speciallæge. Har borgeren været behandlet hos speciallæge og er der gået mere end ½ år siden afslutningen af behandlingen, skal borgeren altid ses igen i praksis.

 

Til fysioterapeut

Gives kun efter forudgående konsultation, hvor lægen alene vurderer, at der er behov for fysioterapi. Drejer det sig om fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor lægen igen vurderer, om det er nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og fysioterapeut efter behov. Har borgeren været behandlet hos fysioterapeut og er der gået mere end ½ år siden afslutningen af behandlingen, skal borgeren altid ses igen i praksis. Det er muligt at henvise til træning på henvisning hos visse fysioterapeuter, som har det nødvendige træningsudstyr, hvis borgeren af lægen skønnes til at kunne profitere af det.

 

Træning i kommunen

Borgere med type 2 sukkersyge og kronisk obstruktiv lungesygdom har mulighed for et begrænset træningstilbud i kommunen efter henvisning fra egen læge. Henvisningen laves altid i forbindelse med en konsultation.

 

 

Til fodterapeut

Borgere med type 2 sukkersyge samt nedgroede negle kan henvises til behandling på det offentliges regning.

 

Til diætist

Kun borgere med kronisk sygdom som hjertekarsygdom, hypercholesterolæmi samt diabetes kan få hjælp hos diætist i begrænset omfang.

 

Til psykolog

Gives kun til følgende psykologiske problemstillinger på det offentliges regning:

 

• røveri-, volds- og voldtægtsofre

• personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

• trafik- og ulykkesofre

• pårørende til alvorligt psykisk syge personer

• personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• pårørende ved dødsfald

• personer, der har forsøgt selvmord

• kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

• personer med let til moderat depression fra 18 år, samt personer med let til moderat angst fra 18 år

Tilskud til psykologhjælp er normalt betinget af:

• at klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge

• at henvisningen til psykologhjælp ikke er udstedt senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Tidsbegrænsningen gælder dog ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller ved depression.

• at psykologen er tilknyttet sygesikringen – dvs. psykologen har gennemgået en klinisk efteruddannelse og er offentligt autoriseret

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives som individuel konsultationer, som to-personers konsultationer eller som gruppe-konsultationer (depressive kan dog opn op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge). Den enkelte klient kan frit vælge, hvilken psykolog – tilknyttet sygesikringen – der ønskes behandling hos.

 

Sundhedsforsikring

Hvis borgeren vil benytte en sundhedsforsikring skal det ALTID oplyses til lægen, der udfærdiger henvisningen. Sundhedsforsikringen skal primært bruges til henvisninger, som kunne have været udført i offentligt regi. Beder borgeren om vurdering til henvisning til ydelser, der ikke er tilbudt via den offentlige sygesikring, arbejder den praktiserende læge ikke længere for sygesikringen, men som privatlæge og anmodning om vurdering og eventuelt henvisning skal foreligge fra forsikringsselskabet ved en konsultation. Det kan f.eks. dreje sig om henvisning til psykologhjælp der er ikke omfattet ovenstående punkter(se til psykolog), kiropraktorhenvisning, akupunktur, særlig billeddiagnostik eller undersøgelser. Den praktiserende læge er ikke forpligtet til at deltage i privat arbejde men vil naturligvis hjælpe i det omfang, tiden tillader.

Henvisninger til kiropraktor, akupunktør, zoneterapeuter m.fl. udføres ikke. Praksis udøver selv kiropraktik og akupunktur til egne patienter, hvor det skønnes relevant.